FAKOLIN FK-19

Additiu multifunció per a morters i micro-morters el·lite, millorant la seva impermeabilitat, resistència, manejabilitat, etc … i com a protector de bases minerals. Imprimació, protector i additiu.

Els envasos són de 1L i 5L.

Category: